Spansk Stil

Afmeld nyheder
2. kvartal 2008

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
Opsigelse af dobbelt-beskatningsaftalen mellem Danmark og Spanien?
Spansk Stil - 2. kvt. 2008
Den danske regering har anmodet Folketinget om bemyndigelse til at opsige dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Spanien.
Regeringen fik denne bemyndigelse for nogen tid siden.

Det relevante spørgsmål er så, hvad denne bemyndigelse skal bruges til.
Skatteministeren har udtalt sig herom, men det vigtigste i denne sammenhæng er at følge med i hvad der sker.
Der skal forhandles om ændring af beskatningsaftalen. På nuværende tidspunkt er der ingen forhandlinger.
Hvorfor disse forhandlinger ikke er påbegyndt, kan der kun gisnes om.
Danmark ønsker kun én ændring – beskatningsretten til pensionsudbetalinger skal tillægges Danmark.


Beskatningsaftalen stammer fra 1972 men er blevet ændret i 2000
I 2000 ønskede Danmark også denne beskatningsret, men man kunne ikke blive enige herom og udsatte forhandlingerne til et senere tidspunkt.
Spanien ønsker at fastholde, at pensionsudbetalinger kun skal beskattes i bopælslandet i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst og anbefaling.


Forhandlingerne kan munde ud i et af følgende 3 udfald:
1. Beskatningsaftalen opsiges ensidigt fra Danmarks side
2. Beskatningsaftalen ændres så Danmark kan beskatte pensionsudbetalinger
3. Beskatningsaftalen fortsætter uændret


Hvilket udfald det bliver, kan ikke med sikkerhed siges. Tidshorisonten for en afklaring kan efter vores opfattelse blive langvarig, og vi kan derfor risikere en længere periode med usikkerhed om, hvordan man som fraflytter er stillet.
Det er vores opfattelse, at mange forventer en afklaring i løbet af 2008, således at man ved, hvordan man vil være stillet ved en fraflytning.
Det er vores vurdering, at denne usikkerhedsperiode kan blive langvarig.
Vi anbefalede Skatteministeren, at bemyndigelsen til at opsige blev gjort tidsbegrænset. Det blev kategorisk afvist.

Regeringen har jo næsten gjort det til et mål i sig selv at være taktikere for at bevare regeringsmagten.
Man er villige til i væsentligt omfang at føre ikke-borgerlig politik, hvis det er det der skal til.

Før valget i november blev der givet løfter om at pensions- og rentefradrag ikke ville blive rørt i den kommende periode. Efter vores opfattelse vil begge disse fradrag blive ændret betydeligt i den kommende skattereform.
Lovforslaget om bemyndigelse til opsigelse af beskatningsaftalen, er efter vores opfattelse endnu et led i regeringens taktik.

Efter vores opfattelse er det usandsynligt, at regeringen udnytter sin bemyndigelse og opsiger beskatningsaftalen med Spanien. 


Dette kræver en uddybende forklaring
For det første er idéen med det indre marked, at der bl.a. ikke skal være regler der hindrer fri flytning mellem medlemsstaterne, og det følger yderligere af EU traktatens artikel 220, at der skal være dobbeltbeskatningsaftaler mellem alle EU-lande.
Derfor er det i strid med denne artikel at opsige denne beskatningsaftale, især på det usædvanligt tynde grundlag som det hænges op på.

Det er derfor en meget alvorlig sag at opsige denne aftale, og det er sandsynligt, at EU Kommissionen ikke blot vil se passivt til.
Enhver ansvarlig regering må derfor forventes at gøre alt for at undgå at overtræde denne regel. Regeringen har jo desværre jævnligt i skattespørgsmål demonstreret, at overtrædelse af EU’s regler og grundprincipper forekommer, og at der ikke gøres noget herved før EU Kommissionen truer med sagsanlæg.

For det andet vil opsigelse få alvorlige økonomiske konsekvenser for såvel privatpersoner som erhvervsvirksomheder, idet både privatpersoner og erhvervsvirksomheder i væsentligt omfang vil blive undergivet en dobbeltbeskatning som i dag ikke forekommer pga. beskatningsaftalen.

For det tredje vil det generelt skade Danmarks forhold til de andre EU partnere og specielt Spanien (og Frankrig), idet en opsigelse vil være et uhørt uvenligt træk fra Danmarks side, der vil påvirke tilliden og dermed vanskeliggøre samarbejdet fremover.
For det fjerde blev forslaget som tidligere nævnt efter vores opfattelse fremsat af taktiske årsager for at lukke munden på oppositionen op til valget. Disse forhold får os til at konkludere, at en opsigelse vil være usandsynlig.

Tilbage står så, om det vil være muligt ved forhandlinger at få Spanien overtalt til at give Danmark beskatningsretten til alle pensionsudbetalinger.

Dette kan ikke udelukkes, især da det må formodes, at Danmark vil tilbyde Spanien, at de kan beskatte pensionsudbetalinger som i dag mod, at Danmark får ret til at opkræve differencen mellem dansk og spansk skat (såkaldt omvendt credit metode til afhjælpning af dobbeltbeskatning).

Det væsentlige er her, at hvis udfaldet bliver, at der laves en ændret beskatningsaftale, så vil det betyde, at de personer, der for det første er bosiddende i Spanien, og som for det andet modtager pensionsudbetalinger, vil kunne bevare retten til at blive beskattet efter de nuværende regler, hvis de kan opfylde de to betingelse på det tidspunkt, hvor et lovforslag om en ny dobbeltbeskatningsaftale fremsættes. Dette følger direkte af skatteministerens udtalelser.

Det sidste udfald er, at der slet ikke ændres på beskatningsaftalen, fordi det viser sig umuligt at overtale Spanierne til at give Danmark beskatningsretten til pensionsudbetalingerne.
Det vil så naturligvis betyde, at den nuværende beskatningsaftale fortsætter fremover, indtil man bliver enige om noget andet.


Konklusion
Har du planlagt en fraflytning til Spanien i disse år, så skal du flytte så hurtigt som muligt, idet dette sandsynligvis giver dig den optimale skatteposition fremover, frem for at vente til udfaldet er kendt.

Det kan således blive en dyr løsning at ville have sikkerhed på flyttetidspunktet for de økonomiske konsekvenser af flytningen. Man kan her blive nødt til satse lidt. Det er vores opfattelse, at oddsene er rigtig gode.

Hans Birkholm, inwema.dk


Mere information
Om skat i Spanien

Din vurdering

(1 stemme)2 kommentarer
Læs ogsåKommentarer

ole christensen
hvorfor går eu komisionen ikke i rette med dk, det er et klokkeklart brud på traktaten om fri bevælighed ,indenfor eu, hvis dk ikke retter ind, skal sagen for eu retten


Så dumme er de spansk politikere da ikke
Hvad der er taget i Skat i udlandet forfattiger den spanskboende. Borgerens penge skal følge med borgeren. Og sådan gør Skat jo også internt i Danmark. Man betaler ikke skat i de kommuner og amter, man tjener penge i - eller har bankonti i. Eller pensionsdepotet er i. Man betaler skatten eet sted: i kommunen, amtet, landet, man har sat som sin faste bopæl. Obs, at danskere, der BOR i Danmark og får en pension fra udlandet IKKE beskattes af den. I følge dansk Skatteministerie opfattes det som en overførsel mellem personens egne konti. Hvilket det jo også er. Og det er danske pensionisters i Spanien pensionskonti jo også. Det er jo deres egne penge.Navn:


Kommentar:


E-mail (vises ikke):Udfyld venligst sikkerhedskodenSkat i Spanien - Inwema ApS - Internationale skattejurister

Video om Spanien - spanskstil channel